dijous, 30 d’abril de 2020

Pujada d'impostos a Catalunya

En el Diari Oficial de la Generalitat d'avui 30 d'abril s'ha publicat la col·loquialment anomenada Llei d'acompanyament dels Pressupostos. És la Llei 5/2020. Serveix per actualitzar l'import de taxes i per crear i/o modificar impostos.

Una modificació important és aquella que afecta a les herències de les persones que es morin a partir del dia 1 de maig de 2020. Si tenen fills, descendents o progenitors que rebin quelcom, en la immensa majoria dels casos, pagaran més. La diferència és espectacular. Podeu veure el meu anàlisi al blog de la meva nova web per tramitar herències ( https://tramitarherencia.es/blog ).

També es permet aplicar la tarifa de reduïda per donacions a ascendents, descendents i parella quan es reflexa no només en escriptura pública sinó també en Sentencia judicial, la qual cosa servirà en transaccions judicials, especialment en dret de família i convenis de divorci. I hi ha una reducció del 95% de la quota en donacions i altres transmissions lucratives entre vius, que no siguin d'immobles, rebudes de fundacions i associacions que compleixin finalitats d'interès general no vinculades a partits polítics, associacions religioses ni esportives ni organitzacions empresarials ni sindicals.

I l'altra modificació destacable és que “retoquen” l'IRPF en dos aspectes:

  1. PUJADA

Canvien l'escala autonòmica de l'IRPF.

Aquells contribuents que tinguin una base imposable general (simplificant, la suma dels rendiments de la feina o negoci, dels lloguers i de les imputacions de renda per tenir immobles disponibles), abans d'aplicar els mínims personals i familiars, superior als 90.000 euros tributaran més.

Fins a 90.000 euros no varia i segueix regint aquesta taula:

Base Liquidable
Fins a (euros)
Quota íntegra
(euros)
Resta base liquidable
Fins a (euros)
Tipus aplicable
Percentatge (%)
0,00 0,00 17.707,20 12,00
17.707,20 2.124,86 15.300,00 14,00
33.007,20 4.266,86 20.400,00 18,50
53.407,20 8.040,86 36.592,80 21,50
90.000,00 15.908,31

A partir de 90.000 € la cosa canvia.

Abans (és a dir, IRPF del 2019 que es presenta en aquests moments) la taula era:

Base Liquidable general
Fins a (euros)
Quota íntegra
(euros)
Resta base liquidable
Fins a (euros)
Tipus aplicable
Percentatge (%)
90.000,00 15.908,31 30.000,00 21,50
120.000,20 22.358,36 55.000,00 23,50
175.000,20 35.283,36 En endavant 25,50


Ara, és a dir, en el IRPF corresponent al 2020 que es presentarà l'any vinent, així com els següents si no es canvia, la taula serà:

Base Liquidable general
Fins a (euros)
Quota íntegra
(euros)
Resta base liquidable
Fins a (euros)
Tipus aplicable
Percentatge (%)
90.000,00 15.908,31 30.000,00 23,50
120.000,00 22.958,31 55.000,00 24,50
175.000,00 36.433,31 En endavant 25,50

I això què representa a la pràctica?

Aquí teniu uns supòsits d'exemple pràctic per a una persona de menys de 65 anys que no es pot desgravar per fills a càrrec i tributa de forma individual:

Quota autonòmica corresponent a la base general a Catalunya*
Base liquidable general
IRPF 2019
IRPF 2020
diferència
50.000,00
6.744,53
6.744,53
0,00
100.000,00
17.392,31
17.592,31
200,00
150.000,00
28.742,36
29.642,31
899,95
200.000,00
40.992,36
42.142,31
1.149,95
500.000,00
117.492,36
118.642,31
1.149,95
* Caldrà afegir la quota estatal i la quota estatal i autonòmica de la base imposable de l'estalvi.
Si voleu saber d'on surten les xifres: Respecte a la quota autonòmica a Catalunya de la base general de l'exemple s'ha calculat així: (50.000 de base per exemple – 33.007,20 darrer tram sencer) x 18,50 % = 3.143,67; se li suma 4.266,86 de la quota íntegra del tram = 7.410,53; se li resta la part de la quota corresponent al mínim personal (=5.550 x 12 %= 666) i queda la quota autonòmica a pagar per la base general.

Per tant, a partir d'una base general de 175.000 euros a Catalunya es pagaran 1.149,95 euros més amb independència que es guanyin 175.000 euros o quatre milions d'euros. Fins a 90.000 euros es pagarà el mateix que es pagava fins la darrera modificació. I entre les dues xifres s'anirà pagant més de forma progressiva fins al topall de 1.149,95 euros.

  1. BAIXADA

La nova llei preveu una baixada d'impostos. A aquells menors de 65 anys la suma de les bases liquidable general i de l'estalvi sigui inferior a 12.450 euros se'ls aplicarà un mínim personal de 6.105 euros anuals, en lloc que els 5.550 euros que apliquen la resta. Aquesta modificació és la màxima que permet la Llei a les Comunitats Autònomes.

A efectes pràctics significa que els menors de 65 anys amb pocs ingressos veuran reduïda la quota a pagar en 66,60 euros anuals, = [6.150-5.550)x12%], suposant -que és molt suposar- que haguessin de fer la declaració per l'IRPF amb aquests ingressos.

Veurem si ho canvien en tornar a presentar els pressupostos i veurem també que farà l'estat espanyol quan aprovi els seus pressupostos, si és que ho pot acabar fent.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada